Index

Larsa Sin-iqiszam Year: 5a


Textmu ka-zal-lu{ki} eren2 ugnim kur ... elam{ki}-ma / nim{ki}-ma za-am-bi-ia lugal i3-si-in{ki} tin-tir{ki} {gisz}tukul ba-an-sig3
TranslationYear Kazallu, the army of the land of Elam, Zambia the king of Isin and Babylon were smitten by the weapons