Index

Back to List
Larsa Hammu-rabi
32 mu ki-2 ha-am-mu-ra-bi Year 2 of Hammu-rabi (in Larsa) (BM 23384)
36 mu ki-6 ha-am-mu-ra-bi Year 6 of Hammu-rabi (in Larsa)