Index

Back to List
Sippar Sin-bani
1 mu {d}en.zu-ba-ni lugal Year Sin-bani (became) king
aa mu abul {d}en.zu-ba-ni u2-di-szu-u2 Year in which Sin-bani restored the great gate (of Puzur-Sagku) (BM 82437)
ab mu abul {d}en.zu-ba-ni puzur4-{d}sag-ku5 i-pu-szu-u2 Year in which Sin-bani restored the great gate of Puzur-Sagku (BM 82437A)