Index

Back to List
Diyala: Szaduppum, Harmal Taram-Urim
a mu ta-ra-am-ur2i Year Taram-uri (became king) (Sumer 5-2 138)