Index

Back to List
Diyala: Tutub, Khafaje Sumuna-jarim
1 mu su-mu-na-ia-a-ri-im Year Sumuna-jarim (became king)