Index

Back to List
Lagasz II Gudea
1 mu gu3-de2-a ensi2 Year Gudea (became) governor (AnOr 30 p. 8 1)
2 mu id2-{d}nin-gir2-su-uszumgal ba-ba-al-la Year in which the canal 'Ningirsu-uszumgal / Ningirsu is a dragon' was dug (AnOr 30 p. 8 4; RTC 201)
3 mu balag uszumgal-kalam-ma ba-dim2-ma Year in which the harp (called) 'uszumgal-kalamma / the dragon of the land' was made (AnOr 30 p. 8 5; RTC 201)
4 mu {gisz}szar2-ur3-ra ba-du3-a Year in which the szarur-weapon was set up (AnOr 30 p. 8 6; RTC 201)
5 mu nin za-bu-ka Year the lady of Zabum / Sabum (AnOr 30 p. 8 7; RTC 201)
6a mu anszan{ki} {gisz}tukul ba-sig3-a Year in which Anszan was smitten by weapons (NFT II184; AO 4304)
6b mu []{ki} {gisz}tukul ba-sig3-a Year in which the city of (Anszan) was smitten by weapons (NFT II 184)
6c mu an-sza-an{ki} ba-sig3-a Year in which Anszan was smitten (by weapons) (Gudea Statue B vol VI l. 64)
6d mu {gisz}tukul ba-sig3-a Year in which was was smitten (by weapons) (NFT 194, AO 4304)
7 mu {gisz}u5-szub-ba / {gisz}u3-szub-ba ba-dim2-ma Year in which the brickmould was made (AnOr 30 p. 8 3; RTC 109)
8 mu sig4 {d}nin-gir2-su-ka {gisz}u3-szub-ba ba-gar-ra Year in which the brick (for the temple) of Ningirsu was laid in the brickmould (AOAT 25 77, 81 n. 8; L 11095)
9 mu sig4 {d}nin-gir2-su-ka us2-sa Year after the year the brick (for the temple) of Ningirsu (AOAT 25 78)
10 mu e2-{d}nin-gir2-su-ka ba-du3-a Year in which the temple of Ningirsu was built (RTC 221)
11 mu {gisz}gu-za {d}nansze ba-dim2-ma Year in which a throne was made for Nansze (AnOr 30 p. 8 12; RTC 200)
12 mu e2-{d}ba-ba6 ba-du3-a Year in which the temple of Baba was built (AOAT xxv p. 80 n 6)
13 mu nin-dingir-{d}[] Year the high-priestess of ... (AOAT xxv 81 10; RTC 199)
14 mu szita2 sag-ninnu / sag-50 {d}nin-gir2-su-ka ba-dim2-ma Year in which the fifty headed szita-weapon of Ningirsu was made (AnOr 30 p. 8 9)
15 mu e2-{d}nin-dar-a ba-du3-a Year in which the temple of Nin-dara was built (AnOr 30 p. 8 10)
16a mu mi-i3-tyum sag-ninnu / sag-50 ba-dim2-ma Year in which the fifty headed mitytyum-weapon was made (AnOr 30 p. 8 11)
16b mu {gisz}tukul ur-sag-ninnu / ur-sag-50 ba-dim2-ma Year in which the weapon called 'ursag-50' was made (RTC 196)
17 mu id2-pirig-gim-du ba-ba-al-la Year in which the canal Piriggimdu / 'moving like a lion' was dug (NFT II 184)
18 mu e2-{d}ga2-tum3-du10 ba-du3-a Year in which the temple of Gatumdu was built (AnOr 30 p. 8 2; RTC 205)
19 mu lu2-mah-{d}inanna masz-e i3-pad3 Year the lumah-priest of Inanna was chosen by means of the omens (RTC 234)
20 mu e2-ba-gara2 ba-du3-a Year in which (the temple) Ebagara was built (AnOr 30 p. 8 14)