Index

Babylon Hammu-rabi Year: 15b


Textmu {urudu}alan-bi imin-na / 7-am3 {d}utu e2-bar6-bar6
TranslationYear (Hammu-rabi made) seven statues in copper for Szamasz in the (temple) Ebabbar
References(RlA 2 179, 117)