Index

Babylon Hammu-rabi Year: 17


Textmu ha-am-mu-ra-bi lugal-e alan {d}inanna elip{ki} / ki-bal-masz-da3{ki} sag an-sze3 mu-un-il2-a
TranslationYear in which Hammu-rabi the king elevated a statue of / for Inanna of Elip
References(RlA 2 179, 119)