Index

Back to List
Diyala: Szaduppum, Harmal Syilli-Sin
1 mu syil2-li2-{d}en.zu lugal Year Syilli-Sin became king
2 mu tug2 {d}en-lil2-bi-ta Year with the garment of Enlil
3 mu ra-za-ma {gisz}tukul ba-sig3 Year Razama was smitten by weapons
4 mu syil2-li2-30 dumu-munus am-mu-ra-bi < ba-an-tuk > Year Syilli-Sin married the daughter of Hammurabi
5 mu sa-ni-pa-a{ki} Year Sanipa (was destroyed)
6 mu bad3-an{ki} / der{ki} Year Der