Index

Back to List
Diyala: Szaduppum, Harmal King unknown
b mu alan tug2-me-a Year a statue and coat ... (Baqir 14)
c mu gu-za ... tim? ki? ... Year the throne ... (Simmons i)
d mu masz-gan2-{d}szamasz ba-dim2 Year Maszkan-Szamasz was built (Baqir 37)
e mu ta-an-na-at-ni2? am? du8-a u3 ... Year Tannatni (Baqir 19)
f mu {gisz}ti-a-tim Year ... (Baqir 18)
g mu us2-sa sza ... Year after the year (Simmons w)
h mu ... [e2-{d}en-]lil2? ba-dim2 Year was built .. (Simmons y)
i mu ia-ah-zi-ir-i3-il ba-ug7 Year Iahzir-el died (Sumer 5-2 137)
j mu ia-u-i-li3 ba-ug7 Year Iau-ili died (Sumer 5-2 138)
k mu ha-du-um ba-ug7 Year Hadum died (Baqir 2)
l mu ri-im-{d}da-gan ba-ug7 Year Rim-Dagan died (Sumer 28 30)
m mu be-la-kum ba-ug7 Year Belakum died (Simmons 8)